Лого на "ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА"

ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

5.0 от 4
 
ГР. СОФИЯ, БУЛ. АКАДЕМИК ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ, № 15
Телефон на фирма ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА
 
Пн
08:00
18:00
Вт
08:00
18:00
Ср
08:00
18:00
Чт
08:00
18:00
Пт
08:00
18:00
Сб
Нд
Подаване на сигнал за грешка в информацията
Презентационна снимка на "ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА"
Карта
Street view
За нас
5.0 от 4

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

ЕИК:131326059

Отрасъл:ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

Дейност:УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДОВЕ

Ключови думи:ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА, ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В ЧУЖБИНА, ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА, ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В ЧУЖБИНА, ЦЕНТЪР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА, ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ, ФИНАНСИРАНЕ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА, ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЕЦА, ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА, CFLD-BG.COM

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

„Фонд за лечение на деца" е център за подпомагане финансово и организационно лечението на деца, когато в страната няма достатъчно ефикасни средства, апаратура, методи и специалисти. Финансирането за лечение се отпуска индивидуално, съобразно със заболяването на детето и стойността на лечението в чуждестранната болница. Фондът администрира набирането на парични средства за осъществяване дейността на центъра. Приема дарения, подпомага дейността на Обществения съвет. Общественият съвет изработва, актуализира и оповестява принципи и правила за набиране, изразходване и контрол на финансовите средства, необходими за осъществяване дейността на центъра. Организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на центъра.

Център „Фонд за лечение на деца" подпомага лечението и на български граждани до навършването им на 21-годишна възраст, които се нуждаят от трансплантация на стволови клетки при малигнени и хематологични заболявания и отговарят на следните условия:

- Страдат от съответното заболяване преди навършване на 18-годишна възраст;

- Приложени са методи на конвенционално лечение, които не са дали положителен резултат;

Контакти

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. АКАДЕМИК ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ, № 15 (АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ - ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА" П.К. 19 1000 СОФИЯ)

Телефон:Телефон на фирма ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

Факс:Факс на фирма ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

Имейл:

ДРУГИ КОНТАКТИ

Уебсайт:

Всички промоции

Дарителска сметка - ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

 
 

Дарителска сметка - Център "Фонд за лечение на деца" Българска народна банка Централно управление IBAN:BG63BNBG96613100128901 BIC: BNBGBGSD Код: 987777

Ред за кандидатстване - ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

 
 

За организационно и финансово подпомагане, за организиране и финансиране участието на чуждестранни медицински специалисти до директора на фонда се подава съответното заявление по образец съгласно пр...

Правилник - Подаване и разглеждане на заявления за ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

 
 

Подаване и разглеждане на заявления: Чл. 30. (1) За организационно и финансово подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 и/или за организиране и финансиране участието на чуждестранни медицински специалисти...

Коментари
Най-търсени категорииКатегории с промоции
Остави коментар
булевард АКАДЕМИК ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ, 15, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Правилник  - Подаване и разглеждане на заявления за ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА
Лого на ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

Правилник - Подаване и разглеждане на заявления за ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

Описание

Подаване и разглеждане на заявления: Чл. 30. (1) За организационно и финансово подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 и/или за организиране и финансиране участието на чуждестранни медицински специалисти по чл. 3, ал. 1, т. 2 до директора на фонда се подава съответното заявление по образец съгласно приложения № 1 и 2, към което се прилагат: 1. копие от документ за самоличност на пациента, за който се отнася подпомагането (копие от лична карта, заверено с гриф \"вярно с оригинала\" от притежателя й или от законния му представител; заверен от съответната община препис от акта за раждане от актовите книги); 2. копие от документ/и, удостоверяващ/и качеството родител, попечител, настойник или лице, осъществяващо заместваща грижа по отношение на пациента - роднина, близък или приемен родител, при който детето е настанено по реда на Закона за закрила на детето, съответно директор на дирекция \"Социално подпомагане\" (удостоверения от общината, заповеди от социалните дирекции, съгласия на дирекциите \"Социално подпомагане\", съдебни решения, актове за брак и др.); когато родителят не е навършил пълнолетие, заявител е родителят, притежаващ документ за самоличност, или законен техен представител; 3. декларация от заявителя, че не е поставен под запрещение по образец съгласно приложение № 3; 4. издадена преди не повече от 6 месеца медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведеното до момента на подаване на заявлението лечение и терапия; епикризи; становища, заключения, мнения, препоръки на медицински специалисти относно състоянието и необходимите действия; 5. декларация по образец съгласно приложение № 4, че пациентът не се ползва към момента на подаване на заявлението от финансов инструмент по чл. 3, ал. 2 за същите диагностициране/лечение/дейности/услуги/стоки; 6. в случай че е осигурен контакт с лечебно заведение/медицински специалист в чужбина - официален документ от това лечебно заведение/този медицински специалист, потвърждаващ, че лечението, за което се иска подпомагане от фонда, ще бъде проведено в това заведение/от този медицински специалист у нас, периода на предстоящото лечение там/у нас, цената, очакваните резултати, лице от лечебното заведение и друга информация за контакт, намерение на лечебното заведение/медицинския специалист за сътрудничество с фонда във връзка с предстоящите медицински процедури по отношение на конкретния пациент; 7. в случай че не е осъществен контакт по т. 6 - декларация по образец съгласно приложение № 5, че заявителят желае фондът да определи лечебното заведение в чужбина, което да осъществи съответните диагностични или лечебни процедури по чл. 3, ал. 1, т. 1, и/или медицинския специалист по чл. 3, ал. 1, т. 2; 8. декларация по образец съгласно приложение № 6 за липсата или наличието на специална разплащателна/набирателна/дарителска сметка; 9. в зависимост от искането - декларация за участие във финансирането на съответните дейности в случай на участие и със собствени средства от заявителя по образец съгласно приложение № 7; 10. декларация за готовност на заявителя да съдейства на фонда и на лечебното заведение в страната и чужбина за изразяване на необходимите информирани съгласия относно лечението по образец съгласно приложение № 8; 11. декларация относно обработване и предоставяне на лични данни по образец съгласно приложение № 9; 12. декларация по образец за евентуален придружител на детето при пътуване и пребиваване в чужбина съгласно приложение № 10, съгласия за пътуване на детето в чужбина в съответните случаи; 13. декларация относно ползването на социални помощи по образец съгласно приложение № 11; 14. други относими към заявлението документи; 15. изрично пълномощно - за упълномощено от правоимащия подател лице да го представлява в процедурата. (2) Документите се представят в оригинал или в нотариално заверено копие. (3) Всички документи се представят на български език. В случай че се представят документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава, Министерството на външните работи или преводач, лицензиран чрез сключен договор с МВнР. (4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Когато заявлението е за трансплантация на органи, фондът изисква служебно информация от Изпълнителната агенция по трансплантация дали заявителят е включен в служебния регистър на лицата, чакащи трансплантация на орган, и датата на последната актуализация на необходимите изследвания. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Документите и изискванията към тях се обявяват на официалната електронна страница на фонда с цел достъпност на заинтересуваните лица. Чл. 31. Заявлението се регистрира с индивидуален пореден входящ номер на фонда. Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) В 3-дневен срок от постъпването му заявлението се разглежда от администрацията на фонда, която проверява: 1. наличието на изискуемите документи, тяхната форма и съдържание; 2. дееспособността на лицето, подало заявлението, наличие на представителна власт на подалия заявлението по отношение на пациента; 3. наличие на упълномощаване в съответния случай; 4. липса на влязъл в сила индивидуален административен акт за подпомагане или отказ по отношение на същия пациент за същото лечение; 5. липса на висящо административно производство със същия предмет, пред същия орган и с участието на същата страна независимо дали е във фазата на издаване, или на оспорване; 6. наличие на въпрос от компетентността на друг орган, когато актът не може да бъде издаден без предварителното разрешаване на този въпрос. (2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) В случаите, когато не са подадени необходимите документи с изискваните съдържание и форма или са налице неясноти или непълноти в съдържащата се в документите информация, а също и при необходимост от представяне на допълнителен относим документ, директорът на фонда уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняване на недостатъка в 14-дневен срок. (3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) В случай че е необходимо решаването на въпрос по ал. 1, т. 6, директорът на фонда отправя запитване до този орган, за което уведомява заявителя. В този случай органът по ал. 1, т. 6 се произнася в срок не по-дълъг от 14 дни. (4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) При неотстраняване на недостатъка по ал. 2 в определения срок, както и при констатиране на наличие на акт или производство по ал. 1, т. 4 и 5, заявлението не се разглежда и преписката се връща на заявителя. (5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) В случаите по ал. 2 и 3 след представянето им новите документи се разглеждат в 3-дневен срок. Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) В случай че са подадени необходимите документи и не е налице някоя от отрицателните предпоставки по чл. 32, ал. 1, както и при окомплектуване на преписката в случаите по чл. 32, ал. 5, директорът на фонда определя един или няколко външни експерти от списъка съобразно профила на заболяването на пациента и квалификацията на експертите и им предава преписката в срок до три дни от изтичане на срока по чл. 32, ал. 1, съответно ал. 5. Чл. 34. (1) Външният експерт е длъжен да разгледа преписката по заявлението и да изготви доклад по случая в 14-дневен срок от получаването й. Той е длъжен да се свърже със заявителя при нужда, включително за да извърши преглед на пациента и да изиска допълнителни документи и изследвания. (2) В доклада задължително се съдържат: 1. име, презиме и фамилия, дата на раждане и адрес на пациента; 2. история на заболяването, обективни данни за сегашното състояние; 3. данни за лечебните заведения, в които досега е лекуван, и резултати от това лечение; 4. резултати от проведените изследвания; 5. изчерпателна диагноза; 6. анализ на предпоставките по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 , ал. 2 и 3; 7. възможности за лечение в България, мотиви за исканото лечение в чужбина; 8. очаквани резултати; 9. държава, град, лечебно заведение и/или медицински специалисти, при които може да се изпрати пациентът или съответно последните да се поканят в страната, възможни алтернативи в тази връзка (поне две при възможност); 10. предложение за решение по заявлението; 11. мотиви; 12. евентуален придружител на детето; 13. дата на издаване, подпис на експерта. (3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Когато мнението на външния експерт е, че лечението/трансплантацията може да се осъществи в България, в доклада по ал. 2 той посочва и лечебните заведения в страната, в които може да се извърши съответната дейност. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) При необходимост от нови или допълнителни изследвания и прегледи експертът представя на директора на фонда мотивирано искане за удължаване на срока за изготвяне на доклада. Директорът може да удължи срока, но с не повече от 14 дни. Въпросът се решава незабавно с писмена резолюция. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) При спешни случаи директорът може да определи по-кратък срок на външния експерт от срока по ал. 1. Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Директорът на фонда насрочва заседание на Обществения съвет за разглеждане на всяко заявление не по-късно от 45 дни от датата, на която преписката е предоставена на съответния външен експерт. (2) Насрочване на заседание след срока по ал. 1 става само по изключение с мотивирана писмена резолюция на директора на фонда. (3) Директорът на фонда изготвя месечен график за провеждане на заседания от Обществения съвет. (4) Докладите на външните експерти се предоставят от директора на фонда на Обществения съвет и се разглеждат от него по реда на постъпване на заявленията. Чл. 36. (1) По реда, посочен в чл. 31 - 35, се разглеждат и заявления, изпратени по компетентност на фонда от друг орган. (2) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) (3) Когато, видно от заявлението, компетентна е Комисията за лечение в чужбина на лица над 18 години към министъра на здравеопазването, фондът й изпраща заявлението по компетентност. (4) Когато пациентът, за който е подадено заявление във фонда, ще навърши 18-годишна възраст в хода на предстоящото административно производство по заявлението, фондът разглежда заявлението и в случай на положително решение по него го изпраща на комисията по ал. 3 за по-нататъшно изпълнение. Комисията е длъжна да влезе в контакт с администрацията на фонда за приемане на случая, както и с определените лечебни заведения, медицински специалисти и други лица за изпълнение на решението на фонда и продължаване на съответните медицински действия. При медицински показания за това комисията може в кратък срок да преразгледа заявлението и да промени решението на фонда с оглед защита на пациента предвид възрастта и здравословното му състояние. (5) Разпоредбата на ал. 4 се прилага съответно и в случаите, когато пациентът навърши 18-годишна възраст в хода на осъществявано лечение със средства на фонда, като комисията по ал. 3 приема случая след приключване на започналия цикъл на лечение/манипулации/диагностициране/преглед и други медицински действия. Чл. 37. (1) Когато в хода на извършваните със средства на фонда диагностични или лечебни процедури възникне необходимост от допълнително финансово подпомагане за тях, заявителят уведомява директора на фонда за това и му представя документ в този смисъл от съответното лечебно заведение в чужбина. В този случай администрацията на фонда задължително осъществява контакт с лечебното заведение и проучва случая незабавно и осигурява превод на български език на документа в кратък срок. Директорът на фонда включва случая в дневния ред на следващото заседание на Обществения съвет. (2) В случай че предстоящото заседание по ал. 1 на съвета е след повече от три дни, както и когато състоянието на пациент, за който е постъпило заявление във фонда, е спешно и не е възможно да се изчака провеждането на предстоящо заседание на съвета, директорът на фонда незабавно свиква извънредно заседание на Обществения съвет, като то може да бъде проведено и неприсъствено. В тези случаи се спазват съответно изискванията за свикване в съответен срок, запознаване с материалите, кворум, мнозинство, несъвместимост и протокол, посочени в чл. 39 - 42, и на съвета се осигуряват условия за дистанционно съвместно обсъждане на случая. Чл. 38. При необходимост от контролен преглед, повторно или продължаващо лечение на пациент, лекуван със средства на фонда, се подава заявление по общия ред. Директорът на фонда може да включи заявлението в дневния ред на Обществения съвет, без да го предоставя на външен експерт. Раздел VII. Заседания на Обществения съвет Чл. 39. (1) Общественият съвет провежда заседанията си по графика по чл. 35, ал. 3. Датите на заседанията се обявяват предварително на официалната електронна страница на фонда. (2) Заседанията се свикват от директора на фонда, а в негово отсъствие - от лицето по чл. 8, най-късно три дни преди провеждането им. (3) За дневния ред на всяко заседание директорът на фонда уведомява всеки член на съвета заедно с уведомлението за свикване в срока по ал. 2. Уведомленията се изпращат чрез елекронна поща. В същия срок директорът е длъжен да осигури на всеки член достъп до преписката по заявлението на място във фонда, а в случай, че е възможно - по електронен път. (4) Заседанията на съвета се ръководят от директора на фонда, а в негово отсъствие - от лицето по чл. 8. Ръководещият заседанието не участва в гласуването при вземането на решения. Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Заседанията на Обществения съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко 1/2 от членовете му. (2) Съветът взема решения с мнозинство от 8 гласа на присъстващи членове. (3) Докладващите външни експерти не участват във вземането на решения. Чл. 41. Не могат да участват при разглеждането на случая, да изготвят доклади в качеството си на външни експерти, да бъдат канени като специалисти по чл. 27, ал. 1, т. 10 и да участват в заседанията на Обществения съвет негови членове и други лица, които са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до четвърта степен на заявителите/пациентите. Чл. 42. (1) За всяко заседание на Обществения съвет се изготвя протокол, който съдържа информация за разгледаните заявления, проведените обсъждания и резултатите от гласуването, както и за взетите решения по чл. 27, ал. 1, т. 3 - 10. Протоколът се подписва от всички присъствали членове на Обществения съвет. (2) Протоколът съдържа предложенията, които съветът отправя към директора на фонда по всяко заявление, съобразно чл. 27, ал. 1, т. 2, както и по всеки друг въпрос от компетентността на съвета. (3) Предложенията относно конкретните заявления съдържат: 1. реквизитите по чл. 34, ал. 2, т. 1 - 8; 2. държава, град, лечебно заведение и медицински специалисти, при които може да се изпрати пациентът или съответно последните да се поканят в страната, след като са обсъдени възможните според докладчика и членовете на съвета алтернативи за това; 3. евентуален придружител на детето; 4. мотиви. Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Въз основа на предложението на Обществения съвет директорът на фонда в 3-дневен срок от заседанието, на което е обсъждано заявлението, се произнася с решение за организационно и финансово подпомагане на пациента, в която посочва име, презиме и фамилия, дата на раждане и адрес на пациента, информация за неговия законен представител, диагноза, подробно описание на вида подпомагане, в т. ч. размера на отпусканата парична сума, отделните й компоненти, лечебното заведение, в което ще се извърши диагностицирането/лечението, срока, в който ще бъдат извършени съответните медицински процедури или друго подпомагане, евентуален придружител, медицинските специалисти, които ще бъдат поканени в страната, и лечебното заведение, в което ще се осъществят дейностите, или прави мотивиран отказ. (2) Когато директорът на фонда не е съгласен с предложението на съвета/констатира правна или медицинска неточност в предложението, той връща документите в Обществения съвет за повторно разглеждане при разширен състав на външните експерти. (3) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) (4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Решенията по ал. 1 подлежат на оспорване по реда на АПК. (5) В случай на допуснато подпомагане директорът на фонда сключва със заявителя договор, по силата на който последният се задължава да предоставя на фонда необходимата информация и документация относно осъществяваните процедури и действия по отношение на пациента и резултатите от тях, епикризи, документи, доказващи извършените разходи, и други документи. Договорът задължително съдържа клаузи за отговорност при неизпълнение.

0700 11855
0700 11855
ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА
 
ГР. СОФИЯ, БУЛ. АКАДЕМИК ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ, № 15
Телефон на фирма ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА
 
Пн
08:00
18:00
Вт
08:00
18:00
Ср
08:00
18:00
Чт
08:00
18:00
Пт
08:00
18:00
Сб
Нд